Generalforsamling i Tistrup skytteforening.

Valg af dirigent: Henry

Referent: Birgitte

Beretning fra bestyrelsen:

Medlemstal er steget 45 skytter og 16 bueskytter er indberettet

Der fortælles om diverse aktiviteter fra formanden både om skytteklubben og bueskytteklubben.

Vi har haft 4 events siden sidst.

Vi låner igen udendørsbanerne i Helle og starter tirsdag efter påske.

3,8,9 banerne er lukket pt af politiet grundet manglende kuglefang. Laves hurtigst muligt.

Formand vedlægger beretning til referat.

Regnskab:

Der har været stor fremgang i kontingent indbetaling. Bue og skydning er først senere blevet delt, så de fremgår samlet.

Der har været 4 mand på kursus. Udgiften forventes returneret fra kommunen.

Der er i regnskabet oplistet udgifter fra bueklubben og hvad det er brugt til.

Der er 91 kr i plus mod sidste års underskud på 19.256

Regnskab er vedlagt og godkendt.

Der bliver spurgt ind til om der er en som kan hjælpe med at søge diverse puljer.

Der er penge i at arrangerer skyde-arrangementer.

Indkomne forslag:

1 ekstra person i bestyrelsen fra bueklubben: Vedtaget

Fastsættelse af kontingent:

Kontingentet fastholdes på det samme.

Man kan være med begge steder ved at betale den højeste kontingent

Vedtaget.

Valg af bestyrelse:

Jes Lauridsen genvalgt

Lyder Horsted genvalgt

Svend Erik udtræder, der skal vælges en for et år,  nyvalgt er: Dennis Hansen

Nyvalg fra bueskydning:  Heidi Ellegaard

Suppleanter: Henry Kirkeby og Jonas Petersen

Revisor: Henning Mortensen

Eventuelt:

Der spørges til ni-millimeter pistol bane, men der er en udfordring med krav til ventilation.

Torbens stop, giver det udfordringer for vores brug af hallen. Lyder får skrevet vores aftaler ned, så der er klare linjer.

Vedr. udsugning i kælderen er Torben også en del af processerne og aftalerne kommer på skrift.